The relations between economic, employment and educational structure: The case of one Croatian County

  1. Krešimir Žažar

Abstract

The relations between economic, employment and educational structure: The case of one Croatian County

The basic issue presented in the article is a question of a relation between economic, employment and educational structure as immensely relevant social factors that profoundly affect developmental processes. The interplay between mentioned factors is examined at a micro level based on the example of Krapina Zagorje County in Croatia. Based on available statistical data, we analyse the denoted types of structure in the County in order to unfold how their interference leverages its developmental trajectory. After delineating certain developmental problems of the County, in the concluding section we emphasise the gravity of systemic approach in designing and implementing the complex process of development.Relacje pomiędzy strukturą gospodarczą, zatrudnienia i edukacyjną: przypadek jednego z komitatów w Chorwacji

Zasadniczym przedmiotem niniejszego artykułu jest pytanie o relację pomiędzy strukturą gospodarczą, strukturą zatrudnienia i edukacyjną jako niezwykle istotnymi czynnikami społecznymi, które mają znaczący wpływ na procesy rozwojowe. Wzajemne oddziaływanie wymienionych czynników jest analizowane na poziomie mikro na przykładzie Żupani krapińsko-zagorskiej w Chorwacji. Na podstawie dostępnych danych statystycznych dokonujemy analizy wskazanych typów struktury w tym komitacie (regionie) w celu uzyskania informacji na temat tego, jak ich ingerencja wpływa na jego trajektorię rozwojową. Po nakreśleniu pewnych problemów rozwojowych komitatu we wnioskach artykułu podkreślamy wagę systematycznego podejścia do projektowania i realizacji złożonych procesów rozwojowych.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 147 to 162

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout