Work, boundaries and the accomplishment of governing

  1. H.K. Colebatch

Abstract

Work, boundaries and the accomplishment of governing

This article addresses the practices of governing, and the way in which the concepts of “work” and “social boundary” can be applied to make sense of them. It shows how a constitutional/normative account depicts the work of governing, and the social boundaries within which it is carried out, and shows the significance of specialisation, clustering and involvement in the work of governing. It examines the range of activities in governing, the extent to which they become “work-like”, and the tension between involvement and professionalisation. It explores the significance of the concept of boundaries and alternative theorisations of the existence of multiple social formations with accompanying framings of practice. In conclusion, it discusses the significance of multiple accounts in the framing and validation of practice in governing, the way in which collective accomplishments are attributed to the practices of particular actors, and the place of the concepts of “work” and “boundary” in this process.


Praca i jej granice a praktyki rządzenia

Niniejszy artykuł podejmuje problem praktyk rządzenia oraz sposobu wykorzystania pojęć „praca” i „granica społeczna” w celu ich zrozumienia. Artykuł ukazuje, w jaki sposób praca związana z rządzeniem, a także jej społeczne granice, prezentowane są w wyjaśnieniach konstytucjonalistycznych/normatywnych, wskazując na znaczenie specjalizacji, koncentracji i zaangażowania w tak rozumianą pracę. Przeanalizowane zostaje wiele działań związanych z rządzeniem, zakres, w jakim stają się one „podobne do pracy”, a także napięcie między zaangażowaniem i profesjonalizacją. Zbadane zostają również znaczenie pojęcia granic oraz alternatywne ujęcia teoretyczne różnorodnych formacji społecznych oraz towarzyszących im podejść do badania praktyk. Na zakończenie w artykule poddane zostają dyskusji znaczenie wielorakich podejść, które służą analizie i uzasadnianiu praktyk rządzenia, sposoby przypisywania zbiorowych osiągnięć praktykom poszczególnych aktorów, jak również miejsce pojęć „praca” i „granica” w opisywanych procesach.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 35 to 46

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout