Cross-border labour in the Greater Region Saar-Lor-Lux: Evolutions and effects on the status of the workers and on regional economic and social development

  1. Rachid Belkacem
  2. Isabelle Pigeron-Piroth

Abstract

Cross-border labour in the Greater Region Saar-Lor-Lux: Evolutions and effects on the status of the workers and on regional economic and social development

The Greater Region Saar-Lor-Lux is a cross-border geographic space constituted by two German regions (Saarland and Rhineland-Palatinate), one French region (Lorraine), one Belgian region (Wallonia) and a country (Grand Duchy of Luxembourg). Inside this area situated in the centre of the European Union, new dynamics of employment are observed, especially with the development of cross-border labour: more and more people live and work in two different countries. Cross-border labour and its different forms have both positive and negative effects on regional labour markets and more generally, on the economic and social development of these border regions.


Praca transgraniczna w Wielkim Regionie Saar-Lor-Lux: ewolucje i wpływ na status pracowników oraz na regionalny rozwój gospodarczy i społeczny

Region Saar-Lor-Lux jest przestrzenią geograficzną utworzoną z dwóch niemieckich regionów przygranicznych (Saary i Nadrenii-Palatynatu), jednego francuskiego regionu (Lotaryngii), jednego przygranicznego regionu belgijskiego (Walonii) oraz kraju (Wielkiego Księstwa Luksemburga). Wewnątrz tego położonego w centrum Unii Europejskiej obszaru obserwuje się nową dynamikę zatrudnienia związaną głównie z rozwojem pracy transgranicznej: coraz więcej ludzi żyje i pracuje w dwóch różnych krajach. Praca transgraniczna i jej różne formy mają pozytywne i negatywne skutki dla regionalnych rynków pracy oraz, mówiąc bardziej ogólnie, dla rozwoju gospodarczego i społecznego tych przygranicznych regionów.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 241 to 254

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout