Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Biographical boundaries of work

  1. Agata Krasowska

Abstract

Biographical boundaries of work

The paper contains an analysis of biographical interviews with the young precarious workers in Wrocław. The concept of the biographical boundaries of work is considered in the context of alienation, precarity, creativity and flexible employment. The biographical interviews collected include the views of the respondents on the situation of finding themselves in precarious work. The paper answers the questions of how individuals problematise the story of their own everyday life under the conditions of systemic uncertainty? By means of what mechanism are the boundaries of precarious work produced, or to what extent can the agency of informants be developed?


Biograficzne granice pracy


Tekst zawiera analizę wywiadów biograficznych z młodymi wrocławskimi prekariuszami. Koncepcja biograficznych granic pracy jest rozpatrywana w kontekście alienacji prekariatu, kreatywności oraz elastycznego zatrudnienia. Zebrane wywiady biografi czne zawierają poglądy osób badanych na sytuację odnajdowania się w sytuacji pracy prekarnej. Tekst odpowiada na pytania, w jaki sposób dana jednostka problematyzuje historię swojego własnego życia na co dzień w warunkach niepewności systemowej? Za pomocą jakiego mechanizmu wytwarzane są granice pracy prekarnej, czyli do jakiego stopnia może zaistnieć podmiotowe sprawstwo?

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Strony od 189 do 198

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy