Intensive work in precarious conditions: Paid, in-home eldercare in Poland’s public sector

  1. Gwen E. McEvoy

Abstract

Intensive work in precarious conditions: Paid, in-home eldercare in Poland’s public sector

This article utilises a case study of a Polish city’s provision of in-home eldercare in the public sector to examine how commercialisation of, and local funding for care affect the work of carers. Drawing on in-depth interviews with carers and the analysis of public documents, the author argues that while commercialisation increases worker insecurity, the local government’s allocation of funding for services directly impacts the hours of care assigned to elders. Low levels of financing lead to declining hours of care; in turn, carers’ work intensifies, as they must complete both assigned and unassigned but necessary tasks in less time.Intensywna praca w prekaryjnych warunkach: odpłatna opieka domowa nad osobami starszymi w sektorze publicznym w Polsce


Niniejszy artykuł wykorzystuje studium przypadku opieki domowej nad osobami starszymi w sektorze publicznym zapewnianej przez miasto w Polsce w celu zbadania, w jaki sposób komercjalizacja i lokalne finansowanie opieki wpływają na pracę opiekunek. Opierając się na pogłębionych wywiadach z opiekunkami i analizie dokumentów publicznych, autor dowodzi, że o ile komercjalizacja zwiększa niepewność pracowników, o tyle samorządowa alokacja funduszy na usługi bezpośrednio wpływa na godziny opieki oferowane osobom starszym. Niski poziom finansowania prowadzi do spadku liczby godzin przeznaczonych na opiekę. Równocześnie ma miejsce intensyfikacja pracy opiekunek, ponieważ muszą one ukończyć zarówno przydzielone, jak i nieprzydzielone im zadania w krótszym czasie.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 91 to 104

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout