Rethinking the concept of work in the consumer society

  1. Umut Omay
  2. Esma Gültüvin Gür Omay

Abstract

Rethinking the concept of work in the consumer society

Today, the concept of work has been transformed and diverted into something different from its original connotations. As the contemporary societies are converted with the help of the media into consumer societies, in which the key feature is consumption, and in which the base of a social status is consumption, the concept of work has transformed into a new perception based on a reciprocal relation with consumption. In this article, we argue that in the consumer society, the concept of work and related subjects, such as jobs and professions, are defined according to the capacity for earning, which is directly related to the capacity for consumption.


Rozważania nad pojęciem pracy w społeczeństwie konsumpcyjnym

W dzisiejszych czasach pojęcie pracy poddane zostało transformacji i różni się od jego oryginalnych konotacji. Ze względu na to, że współczesne społeczeństwa zmieniają się za pośrednictwem mediów w społeczeństwa konsumpcyjne, w których kluczową cechą jest konsumpcja i w których podstawą statusu społecznego jest konsumpcja, pojawiły się nowe spojrzenia na pojęcie pracy, które opierają się na jego powiązaniach z pojęciem konsumpcji. W niniejszym artykule stwierdzamy, że w społeczeństwie konsumpcyjnym pojęcie pracy i terminy pokrewne, takie jak zajęcia i zawody, definiowane są zgodnie ze zdolnościami do zarobkowania, co jest bezpośrednio związane z możliwościami konsumpcji.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 61 to 73

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout