Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

  1. Adam Mrozowicki
  2. Paul Stewart
  3. Violetta Zentai

Abstract

Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation

This article explores the developments of critical labour studies in three countries, Hungary, Poland and the UK. Regardless of different historical trajectories and political contexts, the British, Hungarian and Polish critical labour studies were affected by similar challenges, such as (1) the marginalisation of the sociology of work in the academia; (2) loosening of the vital links between sociologists of work and workers’ movements; (3) relatedly, the relationship between these and the role of neo-liberal ideologies more broadly. Simultaneously, albeit with different intensity, we can observe some indicators of the renewal of critical traditions beyond the boundaries of institutionalised sociology and the formation of a new, interdisciplinary research fields in all three countries studied. The article concludes that the development of a CLS in Poland, the UK and Hungary can be linked to national trajectories of the respective labour movements, their relations with academic and other milieus, the legitimacy of critical (neo-Marxist, socialist feminist and other) intellectual traditions and specific conjunctures in critical social sciences.


Krytyczne studia nad światem pracy na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii: między kryzysem a rewitalizacją

W niniejszym artykule analizujemy rozwój krytycznych studiów nad światem pracy (CLS) w trzech krajach, na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pomimo odmiennych losów historycznych i kontekstów politycznych brytyjskie, węgierskie i polskie krytyczne studia nad światem pracy stanęły przed podobnymi wyzwaniami, takimi jak (1) marginalizacja socjologii pracy w świecie akademickim; (2) utrata żywotnych powiązań między socjologami pracy i ruchami pracowniczymi; (3) problemy powiązania między dwoma pierwszymi a znaczeniem ideologii neoliberalnych. Zarazem, choć z różnym natężeniem, obserwować możemy symptomy odnowy krytycznych tradycji badawczych poza granicami socjologii instytucjonalnej, a także formowanie się nowych, międzydyscyplinarnych pól badawczych we wszystkich trzech badanych krajach. We wnioskach twierdzimy, że rozwój krytycznych studiów nad światem pracy w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech może być powiązany ze zróżnicowanymi ścieżkami rozwoju ruchów pracowniczych w analizowanych krajach, ich związkami ze środowiskiem akademickim (i innymi środowiskami), prawomocnością krytycznych (neomarksistowskich, socjalistyczno-feministycznych i innych) tradycji intelektualnych oraz pewną dozą przypadku w rozwoju nauk społecznych.

Download article

This article

Forum Socjologiczne

Special Issue 1, 2015: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Pages from 19 to 34

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout